วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

การเรียนรู้ภาษากับกูเกิลแปลภาษา


กูเกิลแปลภาษา
นับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ในปี 2010
แปลได้ ภาษากรีก, ภาษากาลิเชียน, ภาษาเกาหลี, ภาษาคะตะลัน, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาตุรกี, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาแบ็ซค, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษาเยอรมัน, ภาษารัสเซีย, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาเวียดนาม, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษาอูรดูร์, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาแอฟริกา, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, เฮติครีโอล
โดยเฉพาะภาษาไทยเป็นภาษาจีนและเป็นภาษาอังกฤษ มีความจำเป็นมากสำหรับชมรมครูจีน
เริ่มต้นดังนี้
1.เข้าไปที่เว็บไซท์ http://translate.google.com/
2.เลือกภาษาดั้งเดิมที่เป็นอยู่ เช่นภาษาไทย
3.เลือกภาษาที่ต้องการแปล เช่นภาษาจีน
4.กรอกข้อความที่ต้องการแปลในช่องว่างขาวๆ ด้านล่าง เช่น ฉันรักคุณ
5.คลิกคำว่า แปล ก็จะได้อักษรจีน ว่า 我爱你。
6.คลิกที่ปุ่มฟัง ก็จะได้ยินเสียง อ่านด้วย
7.คลิกที่ปุ่มอ่านออกเสียง ก็จะได้อักษร พินอิน Wǒ ài nǐ.
ดีจังเลย อักษรจีนก็ได้ พินอินก็ได้ และมีเสียงให้ฟังด้วย
แถมข้างล่างสุดให้เราดาวโหลดเีสียงที่พูดได้ด้วย
บอกต่อๆกันไป ได้กุศลน่ะจ๊ะ
จาก ครูซุนย้ง แซ่เตียว263 ความคิดเห็น:

 1. นายกข ชั้น ป5/9 เลขที่ 35
  หมวก
  帽子
  Màozi

  ตอบนำออก
 2. ด.ช.กฤตวุฒิ สมทรัพย์
  คิดถึง
  思考
  Sīkǎo.

  ตอบนำออก
 3. ด.ญ.พัชรนันท์ เย็นฤดีปรี ป.6/9 เลขที่ 7

  ตู้เย็น
  冰箱
  Bīngxiāng

  ตอบนำออก
 4. ด.ญ.ปวิชญา โล้เจริญรัตน์
  ป.6/9 เลขที่ 12
  เตียงนอน
  科特
  Kē tè

  ตอบนำออก
 5. ด.ญ.สุพิชชา จิริวิภากร ป.4/9 เลขที่ 06
  แว้นตา
  Wae
  眼镜

  ตอบนำออก
 6. ด.ญ.อภิญญา อภิรัตน์เเสงศรี ป. ๔/๙ เลขที่ ๑๑
  น่ารัก
  Kěài
  可爱

  ตอบนำออก
 7. เด็กชายซุนย้ง
  ชั้น ป6/4 เลขที่ 2
  เสือ

  ตอบนำออก
 8. ชื่ือ ด.ญ.ฐิติกานต์ เรืองมณีนพ
  ป.6/1
  เลขที่ 29
  สุนัข
  Gǒu

  ตอบนำออก
 9. ด.ญ.วิรัลพัชร สมสอางค์
  ชั้น ป.6/1 เลขที่ 17
  กบ
  青蛙
  Qīngwā

  ตอบนำออก
 10. เด็กหญิง ฉัตรญา บุญหล้า
  ชั้น ป. 6/1 เลขที่ 15
  สตางค์

  Qián

  ตอบนำออก
 11. ด.ญ.ชลกร จำเริญ
  ป.6/5 เลขที่43
  ลิง
  猴子
  Hóuzi

  ตอบนำออก
 12. เด็กหญิง ปภาวรินท์ เตชะนัง
  ป.6/5 เลขที่42
  สุนัข

  Gǒu

  ตอบนำออก
 13. เด็กหญิง พิชญาภา มนิระพงศ์
  ป.6/5 เลขที่ 34
  น่ารัก
  可爱
  Kěài

  ตอบนำออก
 14. ด.ญ.เบญจวรรณ วิเศษพงษ์
  ชั้นป.6/5เลขที่36
  เพื่อนรัก
  密友
  Mìyǒu

  ตอบนำออก
 15. ชื่อ ด.ญ.หทัยภัทร ฤทธิ์มนตรี
  ชั้น ป.6/5 เลขที่ 19
  กระต่าย

  ตอบนำออก
 16. ชื่อ ด.ญ.วิรัลยา บุญส่ง
  ชั้น ป.6/5 เลขที่ 21
  นกพิราบขาว
  白鸽。
  Bái gē.

  ตอบนำออก
 17. ด.ญ. พัทธ์ธีรา เลิศจิราพัฒน์
  ชั้น ป.6/5 เลขที่ 23
  หมี

  Xióng

  ตอบนำออก
 18. ด.ญ.ณกานต์ ละออเพชพันธุ์
  ป.6/5 เลขที่40
  อาหาร
  食品
  Shípǐn

  ตอบนำออก
 19. ด.ญ.จุฑาวรรณ์ อนันทวรรณ
  ชั้น ป.6/5 เลขที่ 24
  ปีใหม่
  新年
  Xīnnián

  ตอบนำออก
 20. เด็กชาย มหานคร
  ป5/3 เลขที่ 99
  นาฬิกา
  时钟
  Shízhōng

  ตอบนำออก
 21. กบ
  青蛙
  Qīngwā
  ด.ช.ศุภวิชญ์ สุเมธิวิทย์ ป.5/3 เลขที่43
  ด.ช.สุริยา กัณหา ป.5/3 เลขที่9

  ตอบนำออก
 22. เด็กหญิง สุภณิดา จันทร์ทิพย์
  ป.5/3 เลขที่ 22
  กุมภาพันธ์
  二月
  Èr yuè

  ตอบนำออก
 23. เด็กชาย กันตภณ ยิ่งกำแหง
  ป.5/3 เลขที่ 3
  兒童。
  Értóng.
  เด็ก

  ตอบนำออก
 24. ด.ญ.ชลดา แดงงาม
  ป.5/3 เลขที่39
  เพื่อนที่น่ารัก
  我可爱的朋友
  Wǒ kěài de péngyǒu.

  ตอบนำออก
 25. ด.ช.ฉัทดนัย ดวนใหญ่
  ป.5/3 เลขที่ 26
  爆炸
  Bàozhà

  ตอบนำออก
 26. เด็กหญิง สิริยาภรณ์ ลาลุน
  ป.5/3 เลขที่ 16
  學生
  Xuéshēng
  นักเรียน

  ตอบนำออก
 27. เด็กชายซุนย้ง
  ป6/4 เลขที่ 100
  ขวด

  Píng

  ตอบนำออก
 28. เด็กหญิงชยาภรณ์ พลอยแดง ป.6/4 เลขที่27
  เด็กหญิงธนาพร ประดับจันทร์ ป.6/4 เลขที่44
  黄河
  Huánghé
  สีเหลือง

  ตอบนำออก
 29. เด็กหญิงคัทรียา ทองกลม ชั้น 6/4 เลขที่ 19

  面条
  Miàntiáo
  บะหมี่

  ตอบนำออก
 30. เด็กชายภูวดล สีดา ชั้น ป.6/4 เลขที่ 8

  ยา
  药物
  Yàowù

  ตอบนำออก
 31. เด็กหญิงพีรยา ก้อนทอง
  ป.6/4 เลขที่ 17
  ปลาโลมา
  海豚
  Hǎitún

  ตอบนำออก
 32. เด็กหญิงพีรยา ก้อนทอง
  ป.6/4 เลขที่17

  Gǒu
  สุนัข

  ตอบนำออก
 33. เด็กหญิงทิพย์สุดา อรุณรัตน์
  ป.6/4 เลขที่ 14
  ดาว

  Xīng

  ตอบนำออก
 34. ช่อ ด.ญ.ชริยา มัฆวิมาลย์
  ป.6/
  เลขที่ 33
  สุนัข

  Gǒu

  ตอบนำออก
 35. ชื่อ ด.ญ.วริศรา พรหมศักดิ์
  ป. 6/5
  เลขที่ 20
  หล่อ

  Tóu

  ตอบนำออก
 36. ชื่อ ด.ช.ศรุต ปัสบาล
  ป.5/3
  เลขที่ 42
  หล่อ

  Tóu

  ตอบนำออก
 37. ชื่อ ด.ญ.สาลินี เลิศพันธุ์พรหม
  ป.5/3
  เลขที่ 1
  มิถุนายน
  六月
  Liù yuè

  ตอบนำออก
 38. ผมชื่อ ซุนย้ง แซ่เตียว
  ป6/6 เลขที่ 50
  เสียงดัง
  噪音
  Zàoyīn

  ตอบนำออก
 39. ผมชื่อ ซุนย้ง แซ่เตียว
  ชั้น ป6/6 เลขที่ 55
  ปากกา

  ตอบนำออก
 40. เด็กชายซุนย้ง แซ่เตียว
  ชั้น ป6/2
  เลขที่ 90
  หมู

  Zhū

  ตอบนำออก
 41. เด็กหญิง กัลยารัตน์ บุญเยี่ยมธนะดี
  ชั้น ป.6/2
  เลขที่ 35
  น้ำแข็ง
  冰。
  Bīng.

  ตอบนำออก
 42. เด็กหญิงวรานันทน์ วิมลสุข
  ชั้น ป.6/2 เลขที่ 19
  ไทย: สีแดง
  จีน: 红
  พิงค์อิน: Hóng

  ตอบนำออก
 43. นายซุนย้ง แซ่เตียว
  ชั้น ป5/7
  เลขที่ 100
  หู

  Ěr

  ตอบนำออก
 44. นายซุนย้ง แซ่เตียว
  ชั้น ป6/8 เ ลขที่ 55
  จดหมาย

  Xìn

  ตอบนำออก
 45. ด.ญ.ธนัญญา แสงสว่าง ป. 6/8 เลขที่ 2
  ด.ช. อัครพล ยนจอหอ ป.6/8 เลขที่ 1
  ด.ญ. ชญานิศ พึ่งกิจ ป.6/8 เลขที่ 41

  露水 น้ำค้าง

  ตอบนำออก
 46. ด.ญ.ชัญญา พันธโคตร์
  ป.6/8 เลขที่ 29
  จดหมาย

  Xìn

  ตอบนำออก
 47. เด็กหญิง จิรัฐภรณ์ นิ่มกิ่งรัตน์ ชั้นป.6/8 เลขที่ 3

  泰國

  Tàiguó

  ประเทศไทย

  ตอบนำออก
 48. ด.ช.ปาณัสม์ อรรถวัน
  ป.6/8
  เลขที่ 28
  พระอาทิตย์
  太陽
  Tàiyáng

  ตอบนำออก
 49. ด.ญ.ปรีชยา ไพสิฐตระกูล
  ชั้นป.6/8
  เลขที่27
  รถยนต์

  Chē

  ตอบนำออก
 50. ด.ญ.นัชชา สอิ้งทอง
  ชั้นป.6/8 เลขที่ 34
  สวัสดีตอนบ่าย
  下午好。

  ตอบนำออก
 51. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนนำออก

  ตอบนำออก
 52. ด.ช.ชาญวิทย์ บุญอ้อม
  ป.6/8 เลข ที่18

  จดหมาย
  Xìn

  ตอบนำออก
 53. เด็กหญิงณัฏฐกานต์ ทองขอน
  ชั้นป.6/8
  เลขที่ 42
  เจ้าสาว
  新娘

  ตอบนำออก
 54. ด.ญ.ณัฐวีร์กานต์ ผกาพันธ์
  ชั้นป.6/8
  เลขที่ 25
  จดหมาย

  Xìn

  ตอบนำออก
 55. ด.ญ.นภัสสร อาสนทอง
  ป.6/8 เลขที่ 11

  วันศุกร์

  星期五
  Xīngqí wǔ

  ตอบนำออก
 56. ด.ญ.วิภาดา อาภรณ์ศรี
  ชั้น ป.6/8 เลขที่ 13
  生病
  ไม่สบาย
  Shēngbìng

  ตอบนำออก
 57. ด.ญ.จันทร์แจ่มดวง แก่นจันทร์
  ชั้น ป.6/8
  เลขที่ 14

  โรงเรียน

  学校

  Xuéxiào

  ตอบนำออก
 58. ด.ญ.ชัญญา พันธโคตร์
  ป.6/8 เลขที่ 29
  นำ้ฝน
  有雨
  Yǒu yǔ

  ตอบนำออก
 59. ด.ญ.ฤชุดา ประสารทอง
  ชั้น ป. 6/8 เลขที่ 35

  รัก
  爱。
  Ài.

  ตอบนำออก
 60. ด.ญ.รสิกา อัศวเมธาพันธ์ ป.6/8 เลขที่ 22
  ไทย คอมพิวเตอร์
  จีน 計算機

  ตอบนำออก
 61. ด.ช.นิติศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์
  ชั้น ป.6/8
  เลขที่ 30 ^ ^ จุ๊ๆ คิ๊ๆ
  จดหมาย

  Xìn

  ตอบนำออก
 62. ด.ช.ธงไทย งามเพ็ชร
  ป.6/8
  เลขที่ 30
  จดหมาย

  Xìn

  ตอบนำออก
 63. ด.ญ.จิตสุภา เสริมศรี

  ชั้น ป.6/8

  เลขที่ 21

  โรงเรียน

  学校

  Xuéxiào

  ตอบนำออก
 64. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนนำออก

  ตอบนำออก
 65. ด.ญ.ธนัชพร จันขาว
  6/8 เลขที่40

  ฉันรักคุณ
  我爱你。
  Wǒ ài nǐ.

  ตอบนำออก
 66. แก้
  ด.ช.ธงไทย งามเพ็ชร
  ชั้น ป.6/8
  เลขที่ 6
  จดหมาย

  Xìn

  ตอบนำออก
 67. เด็กหญิงวรรษมน แถวปัดถา ป.6/8 เลขที่ 4


  生病
  ไม่สบาย
  Shēngbìng

  ตอบนำออก
 68. เด็กชายกฤตนัย แสงสกุล เลขที่ 31 ป.6/8
  จดหมาย

  Xìn

  ตอบนำออก
 69. ด.ญ.ญานิสา มณฑาทิพย์
  ชั้น 6/8 เลขที่ 39
  สุดที่รัก
  爱人
  Àirén

  ตอบนำออก
 70. ด.ญ.วศินี แก้ววงค์
  ป.6/8 เลขที่ 38
  หนังสือ
  知识。
  Zhīshì

  ตอบนำออก
 71. ด.ญ.ปะราลี ปัทมะ เลขที่33
  ด.ญ.ญาดาภา ตั้งพิทักษ์ไกร เลขที่8
  ชั้นประถมศึกษาปีที่6/8
  永远爱你。
  รักเธอเสมอ
  love you forever.^///^

  ตอบนำออก
 72. ด.ญ.ชุติสรา ลำภา ชั้น ป.6/8 เลขที่ 24
  สุนัข

  Gǒu

  ตอบนำออก
 73. ด.ญ.ณัฏฐนิช วราพุฒ ป. 6/8 เลขที่ 16
  สวัสดีค่ะ
  你好。

  ตอบนำออก
 74. ด.ญ. ณัฐกฤตา รักพรม ป.6/8 เลขที่ 15
  โรงเรียน
  学校

  ตอบนำออก
 75. ด.ญ.ปาลิดา ผลอดทอง เลขที่ 17
  ชั้นประถมศึกษาปีที่6/8

  ไม้บรรทัด 标尺。

  ตอบนำออก
 76. ด.ญ. พชรวรรณ ธรรมวันนา
  ชั้นป.6/8
  เลขที่ 5
  สวัสดี
  你好
  Nǐ hǎo

  ตอบนำออก
 77. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนนำออก

  ตอบนำออก
 78. ผมชื่อ ด.ช.ณัฐพงศ์ มะลิรักษ์
  ป.6/6
  เลขที่7
  ทหาร
  士兵
  Shìbīng

  ตอบนำออก
 79. ด.ญ. จุฑามาศ วงษ์ศรีแก้ว
  ชั้น ป.6/6 เลขที่ 18
  ยิ้ม :)
  微笑
  Wéixiào

  ตอบนำออก
 80. ด.ญ. กุลนิษฐ์ รอดปราณี
  ป.6/6 เลขที่ 16
  ร่าเริง
  快乐
  Kuàilè

  ตอบนำออก
 81. หนูชื่อ ด.ญ.วรรณรดา กำจร
  ป.6/2 เลขที่30
  สวัสดี
  你好
  Nǐ hǎo

  ตอบนำออก
 82. ด.ช.กรภัทร์ บริสุทธิ์โชติพงศ์
  ป.5/7
  เลขที่ 38
  หัวใจ
  心脏
  Xīnzàng

  ตอบนำออก
 83. ด.ช.สิรวิชญ์ ทองใบ ป6/2 เลขที่9
  สุริยุปราคา

  日食

  Rì shí

  ตอบนำออก
 84. ด.ญ.สิตานันท์ ห่มเมือง
  ป.6/2
  เลขที่ 32
  โลก
  世界
  Shìjiè

  ตอบนำออก
 85. เด็กหญิงพรรณอร จวงจันทร์
  ป.6/2
  เลขที่ 31

  สมุด
  小册子
  Xiǎo cèzi

  ตอบนำออก
 86. ชื่อ ซุนย้ง แซ่เตียว
  ชั้น ป6/3 เลขที่ 80
  ช้าง

  Xiàng

  ตอบนำออก
 87. เด็กหญิงอภิสรา สุทธิคำภา
  ชั้นป.6/3 เลขที่ 26
  คนเจ้าชู้
  花花公子
  Huāhuā gōngzǐ

  ตอบนำออก
 88. ด.ญ.เมธาวี สุขศิริ
  ชั้น ป.6/3 เลขที่ 38
  เก็บ
  商店
  Shāngdiàn

  ตอบนำออก
 89. ชื่อ เด็กหญิง นฤมล ใจคำ
  ชั้น ป.6/3 เลขที่ 16


  รัก

  爱。

  Ài.

  ตอบนำออก
 90. ชื่อ เด็กหญิง ปวิษฎา จันทศิลา
  ชั้น ป.6/3 เลขที่ 34
  มีความสุข 快乐。
  Kuàilè.

  ตอบนำออก
 91. ชื่อ เด็กหญิง นัทธมน ยุวศิรินันท์
  ชั้น ป6/3 เลขที่ 1

  สมุด
  小册子
  Xiǎo cèzi

  ตอบนำออก
 92. เด็กหญิงณัฐณิชา ศุภวัฒนานนท์
  ชั้น ป.6/3 เลขที่ 27
  อนุบาลศรีสะเกษ
  幼儿园姒萨酮
  Yòuéryuán sì sà tóng

  ตอบนำออก
 93. ชื่อ เด็กหญิง ศศิภา นิ่มกิ่งรัตน์
  ชั้น ป6/3 เลขที่ 17


  รัก

  爱。

  Ài.

  ตอบนำออก
 94. ชื่อ เด็กหญิงกรวิน บรรพชาติ
  ชั้น ป.6/3 เลขที่ 42
  สดใส

  光明

  Guāngmíng

  ตอบนำออก
 95. เด็กหญิงพัชญ์สิตา บุญบุตร
  ชั้ป.6/3 เลขที่ 18
  ลิง
  猴子
  Hóuzi

  ตอบนำออก
 96. ด.ญ. ณัฐชกุล ประคำสาย
  ป.6/3
  เลขที่19
  ฉันรักคุณ
  我爱你。
  Wǒ ài nǐ

  ตอบนำออก
 97. ด.ญ.อรปรียา บุญอ้อม
  ชั้นป.6/3 เลขที่ 15
  รักเธอที่สุดๆ
  爱你最多。
  Ài nǐ zuìduō.

  ตอบนำออก
 98. ด.ญ.สลิลทิพย์ พรหมทา
  ชั้น ป.6/3 เลขที่41
  หวาน

  Tián

  ตอบนำออก
 99. เด็กหญิงชญานิศ ชัยสนาม
  ชั้นป.6/3 เลขที่ 21
  กระแต

  Zhēng

  ตอบนำออก
 100. เด็กชายศุภโชค ยงสกุล
  ชั้นป.6/3 เลขที่ 31
  สวัสดี
  你好
  Nǐ hǎo

  ตอบนำออก
 101. ชื่อ เด็กชาย บารมี บัวทอง
  เลขที่ 7 ชั้นป.6/3

  อ้วน

  脂肪
  Zhīfáng

  ตอบนำออก
 102. ชื่ิอ ด.ช ธนบดินทร์ บังเอิญ
  ชั้น ป.6/3 เลขที่ 28

  ดำ

  黑色

  Hēisè

  ตอบนำออก
 103. ด.ญ. กษิรัตน์ อาษากิจ
  ป.6/3 เลขที่20
  โลก
  世界
  Shìjiè

  ตอบนำออก
 104. เด็กหญิงอพัชนิดา นานิมิตร
  ชั้นป.6/3 เลขที่ 23
  โดราเอมอน
  多啦A梦。
  Duō la A mèng.

  ตอบนำออก
 105. ด.ช สุทธิรักษ์ พิฉินทธารี
  เลขที่40 ชัน 6/3
  เป็ดย่าง
  烤鸭。
  Kǎoyā.

  ตอบนำออก
 106. ชื่อด.ญ.อรวรรณ วรรณา
  ชัั้นป.6/3 เลขที่ 39
  สิงโต
  狮子
  Shīzi

  ตอบนำออก
 107. ด.ช. นวกร ชัยกรโกศล
  ป.6/5 เลขที่2
  สุดหล่อ
  英俊。
  Yīngjùn.

  ตอบนำออก
 108. นายซุนย้ง แซ่เตียว
  ชั้น ป6/1 เลขที่ 50
  มือ

  Shǒu

  ตอบนำออก
 109. นายซุนย้ง แซ่เตียว
  ชั้น ป6/1
  เลขที่ 50
  ท้องฟ้า
  天空
  Tiānkōng

  ตอบนำออก
 110. ชื่อ ด.ญ.ภาลิณีย์ บำรุง
  ป.6/1
  เลขที่ 18
  มัคคุเทศก์
  指南
  Zhǐnán

  ตอบนำออก
 111. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ ประมาพันธ์
  ชั้น ป.6/1 เลขที่ 4
  เรือ
  船舶
  Chuánbó

  ตอบนำออก
 112. ชื่อ ด.ญ.ณกมล นนทา
  ป.6/1
  เลขที่ 43
  คุณครู
  教师
  Jiàoshī

  ตอบนำออก
 113. ชื่อ ด.ญ.นุชจิรา รัตนภักดิ์
  ชั้น ป.6/1 เลขที่16
  นักสืบ
  间谍
  Jiàndié

  ตอบนำออก
 114. ด.ญ.ขวัญชนก นวลศิริ
  ป.6/1 เลขที่ 12
  ไก่

  ตอบนำออก
 115. ชื่อ ด.ญ.กันยารัตน์ อ่อนเทศ
  ป.6/1
  เลขที่ 30
  นางฟ้า
  仙女
  Xiānnǚ

  ตอบนำออก
 116. ด.ช.ปฐกวินฬ์ หมอนทอง
  ป.6/1 เลขที่10
  ผมรักคุณ
  我爱你。
  Wǒ ài nǐ

  ตอบนำออก
 117. ด.ญ.ปิยาพัชร แสวงจิตร
  ป.6/1 เลขที่ 11
  เพื่อนรัก
  密友
  Mìyǒu

  ตอบนำออก
 118. ด.ช.นันทพล สุขรี่
  ป.6/1 เลขที่41
  ลม

  Fēng

  ตอบนำออก
 119. ด.ญ.ฉัตรพร จิรพัชรศิริเลิศ
  ชั้นป.6/1 เลขที่14
  โรงเรียนของพวกเรา
  我们的学校
  Wǒmen de xuéxiào

  ตอบนำออก
 120. ชื่อ ด.ญ.รัตนมณี คงคุณ
  ป.6/1
  เลขที่ 28
  ยีราฟ
  长颈鹿
  Chángjǐnglù

  ตอบนำออก
 121. ชื่ิอ ด.ช.ธนกฤต มาลีรัตน์
  ชั้น ป.6/1 เลขที่ 1
  รักชาติ
  爱国主义
  Àiguó zhǔyì

  ตอบนำออก
 122. ด.ช.ปฐมพร เพ็งชัย
  ป.6/1 เลขที่42
  ไฟ
  消防
  Xiāofáng

  ตอบนำออก
 123. ด.ญ.ศุภารัตน์ ทินวงศ์
  ป.6/1 เลขที่ 32
  มะนาว
  柠檬
  Níngméng

  ตอบนำออก
 124. ชื่อ คุณัฐญ์ คำพรมมาภิรักษ์
  ป.6/1 เลขที่25
  ขา
  Tuǐ

  ตอบนำออก
 125. ด.ญ.ลลิดา เสนจันทร์
  ชั้น ป.6/1 เลขที่ 13
  ธนบัตร

  注释

  Zhùshì.

  ตอบนำออก
 126. ชือ ด.ญ.ธันย์ชนก ทองมูล
  ป.6/1
  เลขที่ 23
  ผนัง

  Qiáng

  ตอบนำออก
 127. ชื่อ ด.ญ.ธรรมมิกา มหาลวเลิศ
  ป.6/1
  เลขที่ 19
  น้ำตา

  Lèi

  ตอบนำออก
 128. ด.ช.พชร ชาตาดี
  ป.6/1 เลขที่ 39
  สุดยอด
  好極了。
  Hǎo jí le.

  ตอบนำออก
 129. ชื่อ ด.ช.ศักดินันท์ คำแหง
  ชั้น ป.6/1 เลขที่ 40
  มังกร

  Lóng

  ตอบนำออก
 130. ด.ช. รชานนท์ ศรีหาบุตร
  ชั้น ป.6/1 เลขที่ 35
  ฉลาด
  智能
  Chlād

  ตอบนำออก
 131. ด.ช.ปิยวัฒน์ มุขสมบัติ
  ป.6/1 เลขที่2
  ตำรวจ
  警方
  Jǐngfāng

  ตอบนำออก
 132. ด.ช.กวีรัตน์ น้อยพรหม
  ชั้น 6/1 เลขที่ 20
  สวัสดี
  Nǐ hǎo
  你好

  ตอบนำออก
 133. ด.ช.อัษฎาวุธ ศรีสุภาพ
  ป.6/1 เลขที่ 27
  ฟุตบอล
  足球
  Zúqiú

  ตอบนำออก
 134. ชื่อ ด.ญ.วริศรา สมัครสมาน
  ป.6/1
  เลขที่ 34
  กระโปรง
  裙子
  Qúnzi

  ตอบนำออก
 135. ด.ญ.วริศรา สมัครสมาน
  ป.6/1
  เลขที่ 34
  กระโปรง
  裙子
  Qúnzi

  ตอบนำออก
 136. ด.ช.เฉลิมรัฐ วานิช
  ชั้น 6/1 เลขที่ 24
  นักเตะศรีสะเกษ

  玩家姒薩酮

  Wánjiā sì sà tóng

  ตอบนำออก
 137. ด.ญ.ณัฏฐณิชา ณิชกุล
  ป.6/1
  เลขที่ 45
  ถุงเท้า
  袜子
  Wàzi

  ตอบนำออก
 138. ด.ช.พัทธดนย์ ศิริพัฒน์
  ป.6/1เลขที่38
  เสือ

  ตอบนำออก
 139. นายซุนย้ง แซ่เตียว
  ชั้น ป6/5 เลขที่ 50
  โทรทัศน์
  电视
  Diànshì

  ตอบนำออก
 140. ฐณะวัฒน์ หมวกแก้ว
  ชั้น ป.6/5เลขที่30
  สุดหล่อ
  英俊。
  Yīngjùn

  ตอบนำออก
 141. ชื่อด.ญ.ธญานี ลุนศรี
  ชั้น ป.6/5 เลขที่ 25
  เรียน
  研究
  Yánjiū

  ตอบนำออก
 142. ด.ช.กษม แสงกล้า
  ป.6/5 เลขที่4
  เครื่องบิน
  平面
  Píngmiàn

  ตอบนำออก
 143. ด.ญ.พิชญาภรณ์ ถนนทิพย์
  ป.6/5 เลขที่ 27
  ปูน
  石灰
  Shíhuī

  ตอบนำออก
 144. ด.ชพีรณัฐ ถิรบุตร
  ชั้น ป.6/5เลขที่29
  ขนม
  甜点
  Tiándiǎn

  ตอบนำออก
 145. ด.ช.ณัฐวุฒิ เเกล้วเกษตรกรณ์
  ป.6/5 เลขที่ 3
  คนดี

  善良的人。

  Shànliáng de rén.

  ตอบนำออก
 146. ด.ช.ปิยวัฒน์ อรรคบุตร
  ป.6/5 เลขที่8
  ฉันมีความสุข
  我很高兴。
  Wǒ hěn gāoxìng

  ตอบนำออก
 147. ด.ช.รุ่งสุริยา มุ่งงาม
  ชั้นป.6/5 เลขที่39
  ประตู

  Mén

  ตอบนำออก
 148. ด.ช.ภูมิภาณิน ชาญเดช
  ป.6/5เลขที่33
  อาคาร
  大厦
  Dàshà

  ตอบนำออก
 149. ด.ญ.ณกานต์ ละออเพชรพันธุ์
  ชั้นป.6/5 เลขที่40
  เด็กนักเรียน
  男生
  Nánshēng

  ตอบนำออก
 150. ด.ช.สหภัฎ ติยะบุตร
  ป.6/5 เลขที่6
  ขอให้โชคดี
  祝你好运。
  Zhù nǐ hǎo yùn

  ตอบนำออก
 151. ด.ช.ภัทรพล สมบัติหลาย
  ป.6/5 เลขที่1
  ฟุตบอล
  足球
  Zúqiú

  ตอบนำออก
 152. ด.ช. พงศ์ภัค วงศ์คำจันทร์ ป.6/5 เลขที่ 9

  รถไฟ
  火车
  Huǒchē

  ตอบนำออก
 153. ด.ญ.วิภาพร ฐิติสมบูรณ์ ป.6/5 เลขที่ 18
  เเม่
  协会。
  Xiéhuì

  ตอบนำออก
 154. ด.ช.ชานนท์ ยังประสิทธิ์กุล
  ป6/5 เลขที่ 5
  ไห้วเจ้า
  海比你。
  Hǎi bǐ nǐ

  ตอบนำออก
 155. เด็กหญิงเบญจวรรณ วิเศษพงษ์
  ชั้น ป.6/5 เลขที่36
  คอมพิวเตอร์
  计算机
  Jìsuànjī

  ตอบนำออก
 156. ด.ช.ธนวินท์ เตชะนัง
  ป.6/5 เลขที่41
  หูฟัง
  耳机。
  Ěrjī.

  ตอบนำออก
 157. ด.ญ.มลธิกานต์ สวนหมาก

  ป.6/5 เลขที่ 17

  เป็ด

  ตอบนำออก
 158. ด.ช. พงศธร ใจแจ้ง ป.6/5 เลขที่ 10
  ภูเขา

  Shān

  ตอบนำออก
 159. ด.ช.รณกร บุตรเเสน
  ป.6/5เลขที่44
  นักฟุตบอล
  足球先生。
  Zúqiú xiānshēng

  ตอบนำออก
 160. ด.ญ.ธนัญญา สุขเกษม ป.6/5 เลขที่ 15
  ความฝัน  Mèng

  ตอบนำออก
 161. ด.ช.คีรีเขตต์ แก้วกันเนตร์ ป.6/5 เลขที่14
  我很高兴
  Wǒ hěn gāoxìng.
  ฉันมีความสุข

  ตอบนำออก
 162. ด.ช.ธนัฐพงษ์ สรีพิธาธนสกุล ป.6/6 เลขที่ 6
  ชาติ
  國家。
  Guójiā.

  ตอบนำออก
 163. ด.ช.ชนาธิป นามภักดี ป.6/6 เลขที่ 4
  ส้ม

  Chéng

  ตอบนำออก
 164. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนนำออก

  ตอบนำออก
 165. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนนำออก

  ตอบนำออก
 166. ซุนย้ง แซ่เตียว
  ชั้น ป5/3 เลขที่ 50
  ดินสอ
  铅笔
  Qiānbǐ

  ตอบนำออก
 167. ด.ช.ธีรศักดิ์ รัตนาพูนเพิ่ม 5/3 เลขที่25
  โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
  幼儿园姒萨酮
  Yòuéryuán sì sà tóng

  ตอบนำออก
 168. ด.ญ.นภาพร บุญราช
  ป.5/3 เลขที่ 17
  เรารัก
  我们的爱
  Wǒmen de ài.

  ตอบนำออก
 169. ด.ญ.นัฐธิดา เที่ยงโต
  ชั้น ป.5/3 เลขที่ 38
  นักเรียน
  学生
  Xuéshēng

  ตอบนำออก
 170. ด.ช.ธเนศพล บุญผาตินาถ
  ป.5/3
  เลขที่14
  ยางลบ
  橡皮

  Xiàngpí

  ตอบนำออก
 171. ด.ช.อนุชิต ราเต
  ป.5/3 เลขที่12
  นก

  Niǎo

  ตอบนำออก
 172. ด.ช.ณัฐศักดิ์ ปัญญาคม
  ชั้น ป.5/3 เลขที่29
  หมา

  Gǒu

  ตอบนำออก
 173. ด.ญ.ธวัลรัตน์ สุภัคชัยเลิศ
  ป.5/3 เลขที่ 18
  ฉันรักเธอ
  我爱你。
  Wǒ ài nǐ.

  ตอบนำออก
 174. ด.ญ อรกัญญา สิริทรงสกุล ป.5/3 เลขที่ 23
  ปลา

  ตอบนำออก