วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

การเรียนรู้ภาษากับกูเกิลแปลภาษา


กูเกิลแปลภาษา
นับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ในปี 2010
แปลได้ ภาษากรีก, ภาษากาลิเชียน, ภาษาเกาหลี, ภาษาคะตะลัน, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาตุรกี, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาแบ็ซค, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษาเยอรมัน, ภาษารัสเซีย, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาเวียดนาม, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษาอูรดูร์, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาแอฟริกา, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, เฮติครีโอล
โดยเฉพาะภาษาไทยเป็นภาษาจีนและเป็นภาษาอังกฤษ มีความจำเป็นมากสำหรับชมรมครูจีน
เริ่มต้นดังนี้
1.เข้าไปที่เว็บไซท์ http://translate.google.com/
2.เลือกภาษาดั้งเดิมที่เป็นอยู่ เช่นภาษาไทย
3.เลือกภาษาที่ต้องการแปล เช่นภาษาจีน
4.กรอกข้อความที่ต้องการแปลในช่องว่างขาวๆ ด้านล่าง เช่น ฉันรักคุณ
5.คลิกคำว่า แปล ก็จะได้อักษรจีน ว่า 我爱你。
6.คลิกที่ปุ่มฟัง ก็จะได้ยินเสียง อ่านด้วย
7.คลิกที่ปุ่มอ่านออกเสียง ก็จะได้อักษร พินอิน Wǒ ài nǐ.
ดีจังเลย อักษรจีนก็ได้ พินอินก็ได้ และมีเสียงให้ฟังด้วย
แถมข้างล่างสุดให้เราดาวโหลดเีสียงที่พูดได้ด้วย
บอกต่อๆกันไป ได้กุศลน่ะจ๊ะ
จาก ครูซุนย้ง แซ่เตียว263 ความคิดเห็น:

 1. นายกข ชั้น ป5/9 เลขที่ 35
  หมวก
  帽子
  Màozi

  ตอบลบ
 2. ด.ช.กฤตวุฒิ สมทรัพย์
  คิดถึง
  思考
  Sīkǎo.

  ตอบลบ
 3. ด.ญ.พัชรนันท์ เย็นฤดีปรี ป.6/9 เลขที่ 7

  ตู้เย็น
  冰箱
  Bīngxiāng

  ตอบลบ
 4. ด.ญ.ปวิชญา โล้เจริญรัตน์
  ป.6/9 เลขที่ 12
  เตียงนอน
  科特
  Kē tè

  ตอบลบ
 5. ด.ญ.สุพิชชา จิริวิภากร ป.4/9 เลขที่ 06
  แว้นตา
  Wae
  眼镜

  ตอบลบ
 6. ด.ญ.อภิญญา อภิรัตน์เเสงศรี ป. ๔/๙ เลขที่ ๑๑
  น่ารัก
  Kěài
  可爱

  ตอบลบ
 7. ด.ช.ณัฐนันท์ สุระ
  ทหาร
  士兵
  Shìbīng

  ตอบลบ
 8. เด็กชายซุนย้ง
  ชั้น ป6/4 เลขที่ 2
  เสือ

  ตอบลบ
 9. ชื่ือ ด.ญ.ฐิติกานต์ เรืองมณีนพ
  ป.6/1
  เลขที่ 29
  สุนัข
  Gǒu

  ตอบลบ
 10. ด.ญ.วิรัลพัชร สมสอางค์
  ชั้น ป.6/1 เลขที่ 17
  กบ
  青蛙
  Qīngwā

  ตอบลบ
 11. เด็กหญิง ฉัตรญา บุญหล้า
  ชั้น ป. 6/1 เลขที่ 15
  สตางค์

  Qián

  ตอบลบ
 12. ด.ญ.ชลกร จำเริญ
  ป.6/5 เลขที่43
  ลิง
  猴子
  Hóuzi

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ2 กุมภาพันธ์ 2554 22:52

  เด็กหญิง ปภาวรินท์ เตชะนัง
  ป.6/5 เลขที่42
  สุนัข

  Gǒu

  ตอบลบ
 14. ไม่ระบุชื่อ2 กุมภาพันธ์ 2554 22:54

  เด็กหญิง พิชญาภา มนิระพงศ์
  ป.6/5 เลขที่ 34
  น่ารัก
  可爱
  Kěài

  ตอบลบ
 15. ไม่ระบุชื่อ2 กุมภาพันธ์ 2554 22:55

  ด.ญ.เบญจวรรณ วิเศษพงษ์
  ชั้นป.6/5เลขที่36
  เพื่อนรัก
  密友
  Mìyǒu

  ตอบลบ
 16. ชื่อ ด.ญ.หทัยภัทร ฤทธิ์มนตรี
  ชั้น ป.6/5 เลขที่ 19
  กระต่าย

  ตอบลบ
 17. ชื่อ ด.ญ.วิรัลยา บุญส่ง
  ชั้น ป.6/5 เลขที่ 21
  นกพิราบขาว
  白鸽。
  Bái gē.

  ตอบลบ
 18. ด.ญ. พัทธ์ธีรา เลิศจิราพัฒน์
  ชั้น ป.6/5 เลขที่ 23
  หมี

  Xióng

  ตอบลบ
 19. ด.ญ.ณกานต์ ละออเพชพันธุ์
  ป.6/5 เลขที่40
  อาหาร
  食品
  Shípǐn

  ตอบลบ
 20. ด.ญ.จุฑาวรรณ์ อนันทวรรณ
  ชั้น ป.6/5 เลขที่ 24
  ปีใหม่
  新年
  Xīnnián

  ตอบลบ
 21. เด็กชาย มหานคร
  ป5/3 เลขที่ 99
  นาฬิกา
  时钟
  Shízhōng

  ตอบลบ
 22. ไม่ระบุชื่อ3 กุมภาพันธ์ 2554 20:45

  กบ
  青蛙
  Qīngwā
  ด.ช.ศุภวิชญ์ สุเมธิวิทย์ ป.5/3 เลขที่43
  ด.ช.สุริยา กัณหา ป.5/3 เลขที่9

  ตอบลบ
 23. เด็กหญิง สุภณิดา จันทร์ทิพย์
  ป.5/3 เลขที่ 22
  กุมภาพันธ์
  二月
  Èr yuè

  ตอบลบ
 24. ไม่ระบุชื่อ3 กุมภาพันธ์ 2554 20:53

  เด็กชาย กันตภณ ยิ่งกำแหง
  ป.5/3 เลขที่ 3
  兒童。
  Értóng.
  เด็ก

  ตอบลบ
 25. ด.ญ.ชลดา แดงงาม
  ป.5/3 เลขที่39
  เพื่อนที่น่ารัก
  我可爱的朋友
  Wǒ kěài de péngyǒu.

  ตอบลบ
 26. ด.ช.ฉัทดนัย ดวนใหญ่
  ป.5/3 เลขที่ 26
  爆炸
  Bàozhà

  ตอบลบ
 27. ไม่ระบุชื่อ3 กุมภาพันธ์ 2554 20:57

  ด.ช.ธนภัทร
  ป5/3 28
  กระต่าย

  ตอบลบ
 28. ไม่ระบุชื่อ3 กุมภาพันธ์ 2554 20:58

  เด็กหญิง สิริยาภรณ์ ลาลุน
  ป.5/3 เลขที่ 16
  學生
  Xuéshēng
  นักเรียน

  ตอบลบ
 29. เด็กชายซุนย้ง
  ป6/4 เลขที่ 100
  ขวด

  Píng

  ตอบลบ
 30. ไม่ระบุชื่อ4 กุมภาพันธ์ 2554 00:36

  เด็กหญิงชยาภรณ์ พลอยแดง ป.6/4 เลขที่27
  เด็กหญิงธนาพร ประดับจันทร์ ป.6/4 เลขที่44
  黄河
  Huánghé
  สีเหลือง

  ตอบลบ
 31. ไม่ระบุชื่อ4 กุมภาพันธ์ 2554 00:47

  เด็กหญิงคัทรียา ทองกลม ชั้น 6/4 เลขที่ 19

  面条
  Miàntiáo
  บะหมี่

  ตอบลบ
 32. ไม่ระบุชื่อ4 กุมภาพันธ์ 2554 00:51

  เด็กชายภูวดล สีดา ชั้น ป.6/4 เลขที่ 8

  ยา
  药物
  Yàowù

  ตอบลบ
 33. ไม่ระบุชื่อ4 กุมภาพันธ์ 2554 01:00

  เด็กหญิงพีรยา ก้อนทอง
  ป.6/4 เลขที่ 17
  ปลาโลมา
  海豚
  Hǎitún

  ตอบลบ
 34. ไม่ระบุชื่อ4 กุมภาพันธ์ 2554 01:01

  เด็กหญิงพีรยา ก้อนทอง
  ป.6/4 เลขที่17

  Gǒu
  สุนัข

  ตอบลบ
 35. ไม่ระบุชื่อ4 กุมภาพันธ์ 2554 01:02

  เด็กหญิงทิพย์สุดา อรุณรัตน์
  ป.6/4 เลขที่ 14
  ดาว

  Xīng

  ตอบลบ
 36. ช่อ ด.ญ.ชริยา มัฆวิมาลย์
  ป.6/
  เลขที่ 33
  สุนัข

  Gǒu

  ตอบลบ
 37. ชื่อ ด.ญ.วริศรา พรหมศักดิ์
  ป. 6/5
  เลขที่ 20
  หล่อ

  Tóu

  ตอบลบ
 38. ชื่อ ด.ช.ศรุต ปัสบาล
  ป.5/3
  เลขที่ 42
  หล่อ

  Tóu

  ตอบลบ
 39. ชื่อ ด.ญ.สาลินี เลิศพันธุ์พรหม
  ป.5/3
  เลขที่ 1
  มิถุนายน
  六月
  Liù yuè

  ตอบลบ
 40. ผมชื่อ ซุนย้ง แซ่เตียว
  ป6/6 เลขที่ 50
  เสียงดัง
  噪音
  Zàoyīn

  ตอบลบ
 41. ผมชื่อ ซุนย้ง แซ่เตียว
  ชั้น ป6/6 เลขที่ 55
  ปากกา

  ตอบลบ
 42. ไม่ระบุชื่อ6 กุมภาพันธ์ 2554 20:54

  ผมชื่อ...นาย ก
  ชั้น6/6 เลขที่10 5
  หัว

  Tóu

  ตอบลบ
 43. ไม่ระบุชื่อ6 กุมภาพันธ์ 2554 22:30

  เด็กชายซุนย้ง แซ่เตียว
  ชั้น ป6/2
  เลขที่ 90
  หมู

  Zhū

  ตอบลบ
 44. เด็กหญิง กัลยารัตน์ บุญเยี่ยมธนะดี
  ชั้น ป.6/2
  เลขที่ 35
  น้ำแข็ง
  冰。
  Bīng.

  ตอบลบ
 45. ไม่ระบุชื่อ6 กุมภาพันธ์ 2554 22:46

  เด็กหญิงวรานันทน์ วิมลสุข
  ชั้น ป.6/2 เลขที่ 19
  ไทย: สีแดง
  จีน: 红
  พิงค์อิน: Hóng

  ตอบลบ
 46. ไม่ระบุชื่อ6 กุมภาพันธ์ 2554 23:35

  นายซุนย้ง แซ่เตียว
  ชั้น ป5/7
  เลขที่ 100
  หู

  Ěr

  ตอบลบ
 47. ไม่ระบุชื่อ7 กุมภาพันธ์ 2554 00:36

  นายซุนย้ง แซ่เตียว
  ชั้น ป6/8 เ ลขที่ 55
  จดหมาย

  Xìn

  ตอบลบ
 48. ไม่ระบุชื่อ7 กุมภาพันธ์ 2554 00:37

  ด.ญ.ธนัญญา แสงสว่าง ป. 6/8 เลขที่ 2
  ด.ช. อัครพล ยนจอหอ ป.6/8 เลขที่ 1
  ด.ญ. ชญานิศ พึ่งกิจ ป.6/8 เลขที่ 41

  露水 น้ำค้าง

  ตอบลบ
 49. ไม่ระบุชื่อ7 กุมภาพันธ์ 2554 00:37

  ด.ญ.ชัญญา พันธโคตร์
  ป.6/8 เลขที่ 29
  จดหมาย

  Xìn

  ตอบลบ
 50. ไม่ระบุชื่อ7 กุมภาพันธ์ 2554 00:37

  เด็กหญิง จิรัฐภรณ์ นิ่มกิ่งรัตน์ ชั้นป.6/8 เลขที่ 3

  泰國

  Tàiguó

  ประเทศไทย

  ตอบลบ
 51. ไม่ระบุชื่อ7 กุมภาพันธ์ 2554 00:38

  ด.ช.ปาณัสม์ อรรถวัน
  ป.6/8
  เลขที่ 28
  พระอาทิตย์
  太陽
  Tàiyáng

  ตอบลบ
 52. ไม่ระบุชื่อ7 กุมภาพันธ์ 2554 00:39

  ด.ญ.ปรีชยา ไพสิฐตระกูล
  ชั้นป.6/8
  เลขที่27
  รถยนต์

  Chē

  ตอบลบ
 53. ไม่ระบุชื่อ7 กุมภาพันธ์ 2554 00:39

  ด.ญ.นัชชา สอิ้งทอง
  ชั้นป.6/8 เลขที่ 34
  สวัสดีตอนบ่าย
  下午好。

  ตอบลบ
 54. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 55. ไม่ระบุชื่อ7 กุมภาพันธ์ 2554 00:39

  ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก

  ตอบลบ
 56. ไม่ระบุชื่อ7 กุมภาพันธ์ 2554 00:40

  ด.ช.ชาญวิทย์ บุญอ้อม
  ป.6/8 เลข ที่18

  จดหมาย
  Xìn

  ตอบลบ
 57. ไม่ระบุชื่อ7 กุมภาพันธ์ 2554 00:40

  ด.ญ.ชนากานต์ ไพรบึง
  ป.6/8 เลขที่ 43

  สุนัข

  Gǒu

  ตอบลบ
 58. ไม่ระบุชื่อ7 กุมภาพันธ์ 2554 00:41

  เด็กหญิงณัฏฐกานต์ ทองขอน
  ชั้นป.6/8
  เลขที่ 42
  เจ้าสาว
  新娘

  ตอบลบ
 59. ไม่ระบุชื่อ7 กุมภาพันธ์ 2554 00:41

  ด.ญ.ณัฐวีร์กานต์ ผกาพันธ์
  ชั้นป.6/8
  เลขที่ 25
  จดหมาย

  Xìn

  ตอบลบ
 60. ไม่ระบุชื่อ7 กุมภาพันธ์ 2554 00:42

  ด.ญ.นภัสสร อาสนทอง
  ป.6/8 เลขที่ 11

  วันศุกร์

  星期五
  Xīngqí wǔ

  ตอบลบ
 61. ไม่ระบุชื่อ7 กุมภาพันธ์ 2554 00:42

  ด.ญ.วิภาดา อาภรณ์ศรี
  ชั้น ป.6/8 เลขที่ 13
  生病
  ไม่สบาย
  Shēngbìng

  ตอบลบ
 62. ไม่ระบุชื่อ7 กุมภาพันธ์ 2554 00:42

  ด.ญ.จันทร์แจ่มดวง แก่นจันทร์
  ชั้น ป.6/8
  เลขที่ 14

  โรงเรียน

  学校

  Xuéxiào

  ตอบลบ
 63. ไม่ระบุชื่อ7 กุมภาพันธ์ 2554 00:43

  ด.ญ.ชัญญา พันธโคตร์
  ป.6/8 เลขที่ 29
  นำ้ฝน
  有雨
  Yǒu yǔ

  ตอบลบ
 64. ไม่ระบุชื่อ7 กุมภาพันธ์ 2554 00:43

  ด.ญ.ฤชุดา ประสารทอง
  ชั้น ป. 6/8 เลขที่ 35

  รัก
  爱。
  Ài.

  ตอบลบ
 65. ไม่ระบุชื่อ7 กุมภาพันธ์ 2554 00:45

  ด.ญ.รสิกา อัศวเมธาพันธ์ ป.6/8 เลขที่ 22
  ไทย คอมพิวเตอร์
  จีน 計算機

  ตอบลบ
 66. ไม่ระบุชื่อ7 กุมภาพันธ์ 2554 00:46

  ด.ช.นิติศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์
  ชั้น ป.6/8
  เลขที่ 30 ^ ^ จุ๊ๆ คิ๊ๆ
  จดหมาย

  Xìn

  ตอบลบ
 67. ไม่ระบุชื่อ7 กุมภาพันธ์ 2554 00:46

  ด.ช.ธงไทย งามเพ็ชร
  ป.6/8
  เลขที่ 30
  จดหมาย

  Xìn

  ตอบลบ
 68. ไม่ระบุชื่อ7 กุมภาพันธ์ 2554 00:47

  ด.ญ.จิตสุภา เสริมศรี

  ชั้น ป.6/8

  เลขที่ 21

  โรงเรียน

  学校

  Xuéxiào

  ตอบลบ
 69. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 70. ไม่ระบุชื่อ7 กุมภาพันธ์ 2554 00:47

  ด.ญ.ธนัชพร จันขาว
  6/8 เลขที่40

  ฉันรักคุณ
  我爱你。
  Wǒ ài nǐ.

  ตอบลบ
 71. ไม่ระบุชื่อ7 กุมภาพันธ์ 2554 00:48

  แก้
  ด.ช.ธงไทย งามเพ็ชร
  ชั้น ป.6/8
  เลขที่ 6
  จดหมาย

  Xìn

  ตอบลบ
 72. ไม่ระบุชื่อ7 กุมภาพันธ์ 2554 00:50

  เด็กหญิงวรรษมน แถวปัดถา ป.6/8 เลขที่ 4


  生病
  ไม่สบาย
  Shēngbìng

  ตอบลบ
 73. ไม่ระบุชื่อ7 กุมภาพันธ์ 2554 00:50

  ด.ญ.วราลี โพยนอก
  ป.6/8 เลขที่ 36
  บ้าน
  首頁
  Shǒuyè

  ตอบลบ
 74. ไม่ระบุชื่อ7 กุมภาพันธ์ 2554 00:51

  เด็กชายกฤตนัย แสงสกุล เลขที่ 31 ป.6/8
  จดหมาย

  Xìn

  ตอบลบ
 75. ด.ญ.ญานิสา มณฑาทิพย์
  ชั้น 6/8 เลขที่ 39
  สุดที่รัก
  爱人
  Àirén

  ตอบลบ
 76. ไม่ระบุชื่อ7 กุมภาพันธ์ 2554 00:52

  ด.ญ.วศินี แก้ววงค์
  ป.6/8 เลขที่ 38
  หนังสือ
  知识。
  Zhīshì

  ตอบลบ
 77. ไม่ระบุชื่อ7 กุมภาพันธ์ 2554 00:53

  ด.ช.ศุภกร ศุภเลิศ
  ป.6/8 เลขที่23
  รัก
  爱。
  Ài.

  ตอบลบ
 78. ด.ญ.ปะราลี ปัทมะ เลขที่33
  ด.ญ.ญาดาภา ตั้งพิทักษ์ไกร เลขที่8
  ชั้นประถมศึกษาปีที่6/8
  永远爱你。
  รักเธอเสมอ
  love you forever.^///^

  ตอบลบ
 79. ไม่ระบุชื่อ7 กุมภาพันธ์ 2554 00:56

  ด.ญ.ชุติสรา ลำภา
  ป. 6/8 เลขที่ 24

  บ้าน
  首頁
  Shǒuyè

  ตอบลบ
 80. ไม่ระบุชื่อ7 กุมภาพันธ์ 2554 00:56

  ด.ญ.ชุติสรา ลำภา ชั้น ป.6/8 เลขที่ 24
  สุนัข

  Gǒu

  ตอบลบ
 81. ไม่ระบุชื่อ7 กุมภาพันธ์ 2554 00:59

  ด.ญ.ณัฏฐนิช วราพุฒ ป. 6/8 เลขที่ 16
  สวัสดีค่ะ
  你好。

  ตอบลบ
 82. ไม่ระบุชื่อ7 กุมภาพันธ์ 2554 01:01

  ด.ญ. ณัฐกฤตา รักพรม ป.6/8 เลขที่ 15
  โรงเรียน
  学校

  ตอบลบ
 83. ไม่ระบุชื่อ7 กุมภาพันธ์ 2554 01:03

  ด.ญ.ปาลิดา ผลอดทอง เลขที่ 17
  ชั้นประถมศึกษาปีที่6/8

  ไม้บรรทัด 标尺。

  ตอบลบ
 84. ไม่ระบุชื่อ7 กุมภาพันธ์ 2554 01:05

  ด.ญ. พชรวรรณ ธรรมวันนา
  ชั้นป.6/8
  เลขที่ 5
  สวัสดี
  你好
  Nǐ hǎo

  ตอบลบ
 85. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 86. ผมชื่อ ด.ช.ณัฐพงศ์ มะลิรักษ์
  ป.6/6
  เลขที่7
  ทหาร
  士兵
  Shìbīng

  ตอบลบ
 87. ไม่ระบุชื่อ7 กุมภาพันธ์ 2554 03:48

  ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก

  ตอบลบ
 88. ไม่ระบุชื่อ7 กุมภาพันธ์ 2554 04:07

  ด.ญ. จุฑามาศ วงษ์ศรีแก้ว
  ชั้น ป.6/6 เลขที่ 18
  ยิ้ม :)
  微笑
  Wéixiào

  ตอบลบ
 89. ไม่ระบุชื่อ7 กุมภาพันธ์ 2554 04:19

  ด.ญ. กุลนิษฐ์ รอดปราณี
  ป.6/6 เลขที่ 16
  ร่าเริง
  快乐
  Kuàilè

  ตอบลบ
 90. ไม่ระบุชื่อ7 กุมภาพันธ์ 2554 04:23

  หนูชื่อ ด.ญ.วรรณรดา กำจร
  ป.6/2 เลขที่30
  สวัสดี
  你好
  Nǐ hǎo

  ตอบลบ
 91. ไม่ระบุชื่อ7 กุมภาพันธ์ 2554 04:53

  ด.ช.กรภัทร์ บริสุทธิ์โชติพงศ์
  ป.5/7
  เลขที่ 38
  หัวใจ
  心脏
  Xīnzàng

  ตอบลบ
 92. ไม่ระบุชื่อ7 กุมภาพันธ์ 2554 04:55

  ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก

  ตอบลบ
 93. ไม่ระบุชื่อ7 กุมภาพันธ์ 2554 05:15

  ด.ช.ธนกร มธุโป
  ป.5/7
  เลขที่ 44
  ตอนเช้า
  上午
  Shàngwǔ

  ตอบลบ
 94. ด.ช.สิรวิชญ์ ทองใบ ป6/2 เลขที่9
  สุริยุปราคา

  日食

  Rì shí

  ตอบลบ
 95. ไม่ระบุชื่อ7 กุมภาพันธ์ 2554 05:57

  ด.ญ.สิตานันท์ ห่มเมือง
  ป.6/2
  เลขที่ 32
  โลก
  世界
  Shìjiè

  ตอบลบ
 96. ไม่ระบุชื่อ7 กุมภาพันธ์ 2554 21:35

  เด็กหญิงพรรณอร จวงจันทร์
  ป.6/2
  เลขที่ 31

  สมุด
  小册子
  Xiǎo cèzi

  ตอบลบ
 97. ไม่ระบุชื่อ8 กุมภาพันธ์ 2554 00:24

  ชื่อ ซุนย้ง แซ่เตียว
  ชั้น ป6/3 เลขที่ 80
  ช้าง

  Xiàng

  ตอบลบ
 98. ไม่ระบุชื่อ8 กุมภาพันธ์ 2554 00:44

  เด็กหญิงอภิสรา สุทธิคำภา
  ชั้นป.6/3 เลขที่ 26
  คนเจ้าชู้
  花花公子
  Huāhuā gōngzǐ

  ตอบลบ
 99. ไม่ระบุชื่อ8 กุมภาพันธ์ 2554 00:45

  ด.ญ.เมธาวี สุขศิริ
  ชั้น ป.6/3 เลขที่ 38
  เก็บ
  商店
  Shāngdiàn

  ตอบลบ
 100. ไม่ระบุชื่อ8 กุมภาพันธ์ 2554 00:46

  ชื่อ เด็กหญิง นฤมล ใจคำ
  ชั้น ป.6/3 เลขที่ 16


  รัก

  爱。

  Ài.

  ตอบลบ
 101. ไม่ระบุชื่อ8 กุมภาพันธ์ 2554 00:48

  ชื่อ เด็กหญิง ปวิษฎา จันทศิลา
  ชั้น ป.6/3 เลขที่ 34
  มีความสุข 快乐。
  Kuàilè.

  ตอบลบ
 102. ไม่ระบุชื่อ8 กุมภาพันธ์ 2554 00:48

  ชื่อ เด็กหญิง นัทธมน ยุวศิรินันท์
  ชั้น ป6/3 เลขที่ 1

  สมุด
  小册子
  Xiǎo cèzi

  ตอบลบ
 103. ไม่ระบุชื่อ8 กุมภาพันธ์ 2554 00:49

  เด็กหญิงณัฐณิชา ศุภวัฒนานนท์
  ชั้น ป.6/3 เลขที่ 27
  อนุบาลศรีสะเกษ
  幼儿园姒萨酮
  Yòuéryuán sì sà tóng

  ตอบลบ
 104. ไม่ระบุชื่อ8 กุมภาพันธ์ 2554 00:50

  ชื่อ เด็กหญิง ศศิภา นิ่มกิ่งรัตน์
  ชั้น ป6/3 เลขที่ 17


  รัก

  爱。

  Ài.

  ตอบลบ
 105. ไม่ระบุชื่อ8 กุมภาพันธ์ 2554 00:50

  ชื่อ เด็กหญิงกรวิน บรรพชาติ
  ชั้น ป.6/3 เลขที่ 42
  สดใส

  光明

  Guāngmíng

  ตอบลบ
 106. ไม่ระบุชื่อ8 กุมภาพันธ์ 2554 00:51

  เด็กหญิงพัชญ์สิตา บุญบุตร
  ชั้ป.6/3 เลขที่ 18
  ลิง
  猴子
  Hóuzi

  ตอบลบ
 107. ไม่ระบุชื่อ8 กุมภาพันธ์ 2554 00:52

  ด.ญ. ณัฐชกุล ประคำสาย
  ป.6/3
  เลขที่19
  ฉันรักคุณ
  我爱你。
  Wǒ ài nǐ

  ตอบลบ
 108. ไม่ระบุชื่อ8 กุมภาพันธ์ 2554 00:52

  ด.ญ.อรปรียา บุญอ้อม
  ชั้นป.6/3 เลขที่ 15
  รักเธอที่สุดๆ
  爱你最多。
  Ài nǐ zuìduō.

  ตอบลบ
 109. ไม่ระบุชื่อ8 กุมภาพันธ์ 2554 00:53

  ด.ญ.สลิลทิพย์ พรหมทา
  ชั้น ป.6/3 เลขที่41
  หวาน

  Tián

  ตอบลบ
 110. ไม่ระบุชื่อ8 กุมภาพันธ์ 2554 00:54

  เด็กหญิงชญานิศ ชัยสนาม
  ชั้นป.6/3 เลขที่ 21
  กระแต

  Zhēng

  ตอบลบ
 111. ไม่ระบุชื่อ8 กุมภาพันธ์ 2554 00:54

  เด็กชายศุภโชค ยงสกุล
  ชั้นป.6/3 เลขที่ 31
  สวัสดี
  你好
  Nǐ hǎo

  ตอบลบ
 112. ไม่ระบุชื่อ8 กุมภาพันธ์ 2554 00:55

  ชื่อ เด็กชาย บารมี บัวทอง
  เลขที่ 7 ชั้นป.6/3

  อ้วน

  脂肪
  Zhīfáng

  ตอบลบ
 113. ไม่ระบุชื่อ8 กุมภาพันธ์ 2554 00:57

  ชื่ิอ ด.ช ธนบดินทร์ บังเอิญ
  ชั้น ป.6/3 เลขที่ 28

  ดำ

  黑色

  Hēisè

  ตอบลบ
 114. ไม่ระบุชื่อ8 กุมภาพันธ์ 2554 00:58

  ด.ญ. กษิรัตน์ อาษากิจ
  ป.6/3 เลขที่20
  โลก
  世界
  Shìjiè

  ตอบลบ
 115. ไม่ระบุชื่อ8 กุมภาพันธ์ 2554 00:59

  เด็กหญิงอพัชนิดา นานิมิตร
  ชั้นป.6/3 เลขที่ 23
  โดราเอมอน
  多啦A梦。
  Duō la A mèng.

  ตอบลบ
 116. ไม่ระบุชื่อ8 กุมภาพันธ์ 2554 01:00

  ด.ช สุทธิรักษ์ พิฉินทธารี
  เลขที่40 ชัน 6/3
  เป็ดย่าง
  烤鸭。
  Kǎoyā.

  ตอบลบ
 117. ไม่ระบุชื่อ8 กุมภาพันธ์ 2554 01:03

  ด.ญ. พัชมณ ชัยชวาลทัศ
  เลขที่22 ชัน ป.6/3

  ตอบลบ
 118. ไม่ระบุชื่อ8 กุมภาพันธ์ 2554 01:03

  ชื่อด.ญ.อรวรรณ วรรณา
  ชัั้นป.6/3 เลขที่ 39
  สิงโต
  狮子
  Shīzi

  ตอบลบ
 119. ด.ช. นวกร ชัยกรโกศล
  ป.6/5 เลขที่2
  สุดหล่อ
  英俊。
  Yīngjùn.

  ตอบลบ
 120. ไม่ระบุชื่อ9 กุมภาพันธ์ 2554 20:12

  นายซุนย้ง แซ่เตียว
  ชั้น ป6/1 เลขที่ 50
  มือ

  Shǒu

  ตอบลบ
 121. ไม่ระบุชื่อ9 กุมภาพันธ์ 2554 20:19

  นายซุนย้ง แซ่เตียว
  ชั้น ป6/1
  เลขที่ 50
  ท้องฟ้า
  天空
  Tiānkōng

  ตอบลบ
 122. ชื่อ ด.ญ.ภาลิณีย์ บำรุง
  ป.6/1
  เลขที่ 18
  มัคคุเทศก์
  指南
  Zhǐnán

  ตอบลบ
 123. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ ประมาพันธ์
  ชั้น ป.6/1 เลขที่ 4
  เรือ
  船舶
  Chuánbó

  ตอบลบ
 124. ชื่อ ด.ญ.ณกมล นนทา
  ป.6/1
  เลขที่ 43
  คุณครู
  教师
  Jiàoshī

  ตอบลบ
 125. ชื่อ ด.ญ.นุชจิรา รัตนภักดิ์
  ชั้น ป.6/1 เลขที่16
  นักสืบ
  间谍
  Jiàndié

  ตอบลบ
 126. ด.ญ.ขวัญชนก นวลศิริ
  ป.6/1 เลขที่ 12
  ไก่

  ตอบลบ
 127. ชื่อ ด.ญ.กันยารัตน์ อ่อนเทศ
  ป.6/1
  เลขที่ 30
  นางฟ้า
  仙女
  Xiānnǚ

  ตอบลบ
 128. ไม่ระบุชื่อ9 กุมภาพันธ์ 2554 20:29

  ด.ช.ปฐกวินฬ์ หมอนทอง
  ป.6/1 เลขที่10
  ผมรักคุณ
  我爱你。
  Wǒ ài nǐ

  ตอบลบ
 129. ด.ญ.ปิยาพัชร แสวงจิตร
  ป.6/1 เลขที่ 11
  เพื่อนรัก
  密友
  Mìyǒu

  ตอบลบ
 130. ด.ช.นันทพล สุขรี่
  ป.6/1 เลขที่41
  ลม

  Fēng

  ตอบลบ
 131. ไม่ระบุชื่อ9 กุมภาพันธ์ 2554 20:33

  ด.ญ.ฉัตรพร จิรพัชรศิริเลิศ
  ชั้นป.6/1 เลขที่14
  โรงเรียนของพวกเรา
  我们的学校
  Wǒmen de xuéxiào

  ตอบลบ
 132. ชื่อ ด.ญ.รัตนมณี คงคุณ
  ป.6/1
  เลขที่ 28
  ยีราฟ
  长颈鹿
  Chángjǐnglù

  ตอบลบ
 133. ไม่ระบุชื่อ9 กุมภาพันธ์ 2554 20:35

  ชื่ิอ ด.ช.ธนกฤต มาลีรัตน์
  ชั้น ป.6/1 เลขที่ 1
  รักชาติ
  爱国主义
  Àiguó zhǔyì

  ตอบลบ
 134. ด.ช.ปฐมพร เพ็งชัย
  ป.6/1 เลขที่42
  ไฟ
  消防
  Xiāofáng

  ตอบลบ
 135. ด.ญ.ศุภารัตน์ ทินวงศ์
  ป.6/1 เลขที่ 32
  มะนาว
  柠檬
  Níngméng

  ตอบลบ
 136. ไม่ระบุชื่อ9 กุมภาพันธ์ 2554 20:36

  ชื่อ คุณัฐญ์ คำพรมมาภิรักษ์
  ป.6/1 เลขที่25
  ขา
  Tuǐ

  ตอบลบ
 137. ไม่ระบุชื่อ9 กุมภาพันธ์ 2554 20:37

  ด.ญ.ลลิดา เสนจันทร์
  ชั้น ป.6/1 เลขที่ 13
  ธนบัตร

  注释

  Zhùshì.

  ตอบลบ
 138. ชือ ด.ญ.ธันย์ชนก ทองมูล
  ป.6/1
  เลขที่ 23
  ผนัง

  Qiáng

  ตอบลบ
 139. ชื่อ ด.ญ.ธรรมมิกา มหาลวเลิศ
  ป.6/1
  เลขที่ 19
  น้ำตา

  Lèi

  ตอบลบ
 140. ไม่ระบุชื่อ9 กุมภาพันธ์ 2554 20:40

  ด.ช.พชร ชาตาดี
  ป.6/1 เลขที่ 39
  สุดยอด
  好極了。
  Hǎo jí le.

  ตอบลบ
 141. ไม่ระบุชื่อ9 กุมภาพันธ์ 2554 20:40

  ชื่อ ด.ช.ศักดินันท์ คำแหง
  ชั้น ป.6/1 เลขที่ 40
  มังกร

  Lóng

  ตอบลบ
 142. ด.ช. รชานนท์ ศรีหาบุตร
  ชั้น ป.6/1 เลขที่ 35
  ฉลาด
  智能
  Chlād

  ตอบลบ
 143. ไม่ระบุชื่อ9 กุมภาพันธ์ 2554 20:42

  ด.ช.ปิยวัฒน์ มุขสมบัติ
  ป.6/1 เลขที่2
  ตำรวจ
  警方
  Jǐngfāng

  ตอบลบ
 144. ไม่ระบุชื่อ9 กุมภาพันธ์ 2554 20:45

  ด.ช.กวีรัตน์ น้อยพรหม
  ชั้น 6/1 เลขที่ 20
  สวัสดี
  Nǐ hǎo
  你好

  ตอบลบ
 145. ไม่ระบุชื่อ9 กุมภาพันธ์ 2554 20:45

  ด.ช.อัษฎาวุธ ศรีสุภาพ
  ป.6/1 เลขที่ 27
  ฟุตบอล
  足球
  Zúqiú

  ตอบลบ
 146. ไม่ระบุชื่อ9 กุมภาพันธ์ 2554 20:46

  ด.ช.เฉลิมรัฐ วานิช
  ชั้น 6/1 เลขที่ 24
  ไก่

  ตอบลบ
 147. ชื่อ ด.ญ.วริศรา สมัครสมาน
  ป.6/1
  เลขที่ 34
  กระโปรง
  裙子
  Qúnzi

  ตอบลบ
 148. ด.ญ.วริศรา สมัครสมาน
  ป.6/1
  เลขที่ 34
  กระโปรง
  裙子
  Qúnzi

  ตอบลบ
 149. ไม่ระบุชื่อ9 กุมภาพันธ์ 2554 20:48

  ด.ช.เฉลิมรัฐ วานิช
  ชั้น 6/1 เลขที่ 24
  นักเตะศรีสะเกษ

  玩家姒薩酮

  Wánjiā sì sà tóng

  ตอบลบ
 150. ด.ญ.ณัฏฐณิชา ณิชกุล
  ป.6/1
  เลขที่ 45
  ถุงเท้า
  袜子
  Wàzi

  ตอบลบ
 151. ไม่ระบุชื่อ9 กุมภาพันธ์ 2554 20:50

  ด.ช.พัทธดนย์ ศิริพัฒน์
  ป.6/1เลขที่38
  เสือ

  ตอบลบ
 152. ไม่ระบุชื่อ9 กุมภาพันธ์ 2554 22:06

  นายซุนย้ง แซ่เตียว
  ชั้น ป6/5 เลขที่ 50
  โทรทัศน์
  电视
  Diànshì

  ตอบลบ
 153. ไม่ระบุชื่อ9 กุมภาพันธ์ 2554 22:16

  ฐณะวัฒน์ หมวกแก้ว
  ชั้น ป.6/5เลขที่30
  สุดหล่อ
  英俊。
  Yīngjùn

  ตอบลบ
 154. ไม่ระบุชื่อ9 กุมภาพันธ์ 2554 22:17

  ชื่อด.ญ.ธญานี ลุนศรี
  ชั้น ป.6/5 เลขที่ 25
  เรียน
  研究
  Yánjiū

  ตอบลบ
 155. ไม่ระบุชื่อ9 กุมภาพันธ์ 2554 22:18

  ด.ช.กษม แสงกล้า
  ป.6/5 เลขที่4
  เครื่องบิน
  平面
  Píngmiàn

  ตอบลบ
 156. ไม่ระบุชื่อ9 กุมภาพันธ์ 2554 22:18

  ด.ญ.จิดาภา ผ่องศิป์
  ป. 6/5 เลขที่28
  ปู

  Xiè

  ตอบลบ
 157. ไม่ระบุชื่อ9 กุมภาพันธ์ 2554 22:19

  ด.ญ.พิชญาภรณ์ ถนนทิพย์
  ป.6/5 เลขที่ 27
  ปูน
  石灰
  Shíhuī

  ตอบลบ
 158. ไม่ระบุชื่อ9 กุมภาพันธ์ 2554 22:19

  ด.ชพีรณัฐ ถิรบุตร
  ชั้น ป.6/5เลขที่29
  ขนม
  甜点
  Tiándiǎn

  ตอบลบ
 159. ไม่ระบุชื่อ9 กุมภาพันธ์ 2554 22:20

  ด.ช.ณัฐวุฒิ เเกล้วเกษตรกรณ์
  ป.6/5 เลขที่ 3
  คนดี

  善良的人。

  Shànliáng de rén.

  ตอบลบ
 160. ไม่ระบุชื่อ9 กุมภาพันธ์ 2554 22:20

  ด.ช.นิพิฐพนธ์ เเสงอรุณ
  ยุง
  蚊子
  Wénzi

  ตอบลบ
 161. ไม่ระบุชื่อ9 กุมภาพันธ์ 2554 22:20

  ด.ช.นิติภัทร คันศร
  ป.6/5 เลขที่26
  แมว

  Māo

  ตอบลบ
 162. ไม่ระบุชื่อ9 กุมภาพันธ์ 2554 22:22

  ด.ช.ปิยวัฒน์ อรรคบุตร
  ป.6/5 เลขที่8
  ฉันมีความสุข
  我很高兴。
  Wǒ hěn gāoxìng

  ตอบลบ
 163. ไม่ระบุชื่อ9 กุมภาพันธ์ 2554 22:22

  ด.ช.รุ่งสุริยา มุ่งงาม
  ชั้นป.6/5 เลขที่39
  ประตู

  Mén

  ตอบลบ
 164. ไม่ระบุชื่อ9 กุมภาพันธ์ 2554 22:22

  ด.ช.ภูมิภาณิน ชาญเดช
  ป.6/5เลขที่33
  อาคาร
  大厦
  Dàshà

  ตอบลบ
 165. ด.ญ.ณกานต์ ละออเพชรพันธุ์
  ชั้นป.6/5 เลขที่40
  เด็กนักเรียน
  男生
  Nánshēng

  ตอบลบ
 166. ด.ช.สหภัฎ ติยะบุตร
  ป.6/5 เลขที่6
  ขอให้โชคดี
  祝你好运。
  Zhù nǐ hǎo yùn

  ตอบลบ
 167. ไม่ระบุชื่อ9 กุมภาพันธ์ 2554 22:23

  ด.ช.ภัทรพล สมบัติหลาย
  ป.6/5 เลขที่1
  ฟุตบอล
  足球
  Zúqiú

  ตอบลบ
 168. ด.ช. พงศ์ภัค วงศ์คำจันทร์ ป.6/5 เลขที่ 9

  รถไฟ
  火车
  Huǒchē

  ตอบลบ
 169. ไม่ระบุชื่อ9 กุมภาพันธ์ 2554 22:24

  ด.ญ.วิภาพร ฐิติสมบูรณ์ ป.6/5 เลขที่ 18
  เเม่
  协会。
  Xiéhuì

  ตอบลบ
 170. ไม่ระบุชื่อ9 กุมภาพันธ์ 2554 22:25

  ด.ช.ชานนท์ ยังประสิทธิ์กุล
  ป6/5 เลขที่ 5
  ไห้วเจ้า
  海比你。
  Hǎi bǐ nǐ

  ตอบลบ
 171. ไม่ระบุชื่อ9 กุมภาพันธ์ 2554 22:26

  เด็กหญิงเบญจวรรณ วิเศษพงษ์
  ชั้น ป.6/5 เลขที่36
  คอมพิวเตอร์
  计算机
  Jìsuànjī

  ตอบลบ
 172. ไม่ระบุชื่อ9 กุมภาพันธ์ 2554 22:27

  ด.ช.ธนวินท์ เตชะนัง
  ป.6/5 เลขที่41
  หูฟัง
  耳机。
  Ěrjī.

  ตอบลบ
 173. ไม่ระบุชื่อ9 กุมภาพันธ์ 2554 22:27

  ด.ช.คเชนทร์ ยินดี
  ป.6/5 เลขที่ 13
  รถถัง
  坦克
  Tǎnkè

  ตอบลบ
 174. ไม่ระบุชื่อ9 กุมภาพันธ์ 2554 22:28

  ด.ญ.มลธิกานต์ สวนหมาก

  ป.6/5 เลขที่ 17

  เป็ด

  ตอบลบ
 175. ด.ช. พงศธร ใจแจ้ง ป.6/5 เลขที่ 10
  ภูเขา

  Shān

  ตอบลบ
 176. ไม่ระบุชื่อ9 กุมภาพันธ์ 2554 22:29

  ด.ช.ชินภัทร ไพรบึง ป.6/5 เลขที่31
  เสือ

  ตอบลบ
 177. ไม่ระบุชื่อ9 กุมภาพันธ์ 2554 22:30

  ด.ช.รณกร บุตรเเสน
  ป.6/5เลขที่44
  นักฟุตบอล
  足球先生。
  Zúqiú xiānshēng

  ตอบลบ
 178. ไม่ระบุชื่อ9 กุมภาพันธ์ 2554 22:31

  ด.ช. นฤดล นนท์ชนะ
  หมา

  Gǒu

  ตอบลบ
 179. ไม่ระบุชื่อ9 กุมภาพันธ์ 2554 22:32

  ด.ญ.ธนัญญา สุขเกษม ป.6/5 เลขที่ 15
  ความฝัน  Mèng

  ตอบลบ
 180. ไม่ระบุชื่อ9 กุมภาพันธ์ 2554 22:34

  ด.ช.คีรีเขตต์ แก้วกันเนตร์ ป.6/5 เลขที่14
  我很高兴
  Wǒ hěn gāoxìng.
  ฉันมีความสุข

  ตอบลบ
 181. ไม่ระบุชื่อ9 กุมภาพันธ์ 2554 22:53

  ด.ช.อัครชัย อินทร์หา ป.6/5 เลขที่37
  เสือ

  ตอบลบ
 182. ด.ช.ธนัฐพงษ์ สรีพิธาธนสกุล ป.6/6 เลขที่ 6
  ชาติ
  國家。
  Guójiā.

  ตอบลบ
 183. ด.ช.ชนาธิป นามภักดี ป.6/6 เลขที่ 4
  ส้ม

  Chéng

  ตอบลบ
 184. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 185. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 186. ไม่ระบุชื่อ10 กุมภาพันธ์ 2554 20:31

  ซุนย้ง แซ่เตียว
  ชั้น ป5/3 เลขที่ 50
  ดินสอ
  铅笔
  Qiānbǐ

  ตอบลบ
 187. ไม่ระบุชื่อ10 กุมภาพันธ์ 2554 20:49

  ด.ช.ธีรศักดิ์ รัตนาพูนเพิ่ม 5/3 เลขที่25
  โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
  幼儿园姒萨酮
  Yòuéryuán sì sà tóng

  ตอบลบ
 188. ไม่ระบุชื่อ10 กุมภาพันธ์ 2554 20:54

  ด.ช.วิสา เกตุวุฒิ
  ป.5/3 เลขที่4

  ยางลบ
  橡皮

  Xiàngpí

  ตอบลบ
 189. ไม่ระบุชื่อ10 กุมภาพันธ์ 2554 20:54

  ด.ช.ธนดล วรชุน
  ป5/3 เลขที่ 13
  ม้า

  ตอบลบ
 190. ด.ญ.นภาพร บุญราช
  ป.5/3 เลขที่ 17
  เรารัก
  我们的爱
  Wǒmen de ài.

  ตอบลบ
 191. ไม่ระบุชื่อ10 กุมภาพันธ์ 2554 21:03

  ด.ญ.นัฐธิดา เที่ยงโต
  ชั้น ป.5/3 เลขที่ 38
  นักเรียน
  学生
  Xuéshēng

  ตอบลบ
 192. ไม่ระบุชื่อ10 กุมภาพันธ์ 2554 21:05

  ด.ช.ธเนศพล บุญผาตินาถ
  ป.5/3
  เลขที่14
  ยางลบ
  橡皮

  Xiàngpí

  ตอบลบ
 193. ด.ช.อนุชิต ราเต
  ป.5/3 เลขที่12
  นก

  Niǎo

  ตอบลบ
 194. ไม่ระบุชื่อ10 กุมภาพันธ์ 2554 21:07

  ด.ช.ณัฐศักดิ์ ปัญญาคม
  ชั้น ป.5/3 เลขที่29
  หมา

  Gǒu

  ตอบลบ
 195. ไม่ระบุชื่อ10 กุมภาพันธ์ 2554 21:09

  ด.ญ.สุวีรยา โทกลาง
  ป.5/3 เลขที่ 19
  กำไร
  利润
  Lìrùn

  ตอบลบ
 196. ไม่ระบุชื่อ10 กุมภาพันธ์ 2554 21:10

  ด.ญ.ธวัลรัตน์ สุภัคชัยเลิศ
  ป.5/3 เลขที่ 18
  ฉันรักเธอ
  我爱你。
  Wǒ ài nǐ.

  ตอบลบ
 197. ไม่ระบุชื่อ10 กุมภาพันธ์ 2554 21:11

  ด.ญ อรกัญญา สิริทรงสกุล ป.5/3 เลขที่ 23
  ปลา

  ตอบลบ