วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การรับครูอาสาสมัครชาวจีน54


ดาวโหลดเอกสาร


ตัวอย่าง


แบบสอบถาม


การรับสมัครครูอาสาสมัครชาวจีนของโรงเรียนต่างๆ สังกัด สพฐ.มีหลักเกณฑ์ดังนีโรงเรียนรับทราบว่าครูอาสาสมัครจีนจะเดินทางมาประเทศไทย ประมาณวันที่ 15-30 พฤษภาคม 2554 และได้เตรียมการตามที่ สพฐ. แจ้ง คือ
1. เงินเดือน เดือนละ 10,000 บาท
2. ที่พักที่ปลอดภัย สภาพดีและแข็งแรงไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และปลอดจากสัตว์ร้ายนานาชนิด เช่น งู ตะขาบ และสัตว์ที่เป็นอันตรายอื่นๆ พร้อมจัดหาอุปกรณ์พื้นฐานในการอยู่อาศัยให้ครบถ้วน คือ เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะทำงาน พัดลมหรือเครื่องปรับอากาศ และตู้เย็น (ครูจีนรับผิดชอบจ่ายค่าน้ำ-ไฟ ด้วยตนเอง)
3. ประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ครูจีนพำนักอยู่ในประเทศไทย (ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,300-1,400 บาท) 4. ประกันสุขภาพ โดยโรงเรียนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือดูแลพาไปพบแพทย์เมื่อเจ็บป่วย 5. นำครูอาสาสมัครจีนไปต่อวีซ่าในประเทศไทย และทำหนังสือจ้างงาน (Work Permit) โดยโรงเรียนรับผิดชอบค่าใช้จ่าย 6. จัดตารางสอนสัปดาห์ละ 22 คาบ
ครับติดต่อประสานงานกับศูนย์


ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนโรงเรียน.....


ตามปกติก็จะมีโรงเรียนที่เ็ป็นศูนย์อยู่หลายที่ในประเทศไทย
ส่วนใหญ่จะเ้ป็นโรงเรียนมัธยมที่เคยเปิดเรียนภาษาจีนมาก่อน เช่น


โรงเรียนปรางค์กู่


โรงเรียนอุดร
โรงเรียนนครสวรรค์


ติดต่อติดตามข่าวที่โรงเรียนที่เปิดสอนภาษาจีนทั่วประเทศ


และหากต้องการติดต่อโดยตรง ที่หน่วยงาน ประสานงานครูจีนของ สพฐ.ก็ที่


สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาจีน


โทร 02-288-5748-9


อีเมล์ : chinesevolunteer2008@gmail.com

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

การเรียนรู้ภาษากับกูเกิลแปลภาษา


กูเกิลแปลภาษา
นับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ในปี 2010
แปลได้ ภาษากรีก, ภาษากาลิเชียน, ภาษาเกาหลี, ภาษาคะตะลัน, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาตุรกี, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาแบ็ซค, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษาเยอรมัน, ภาษารัสเซีย, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาเวียดนาม, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษาอูรดูร์, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาแอฟริกา, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, เฮติครีโอล
โดยเฉพาะภาษาไทยเป็นภาษาจีนและเป็นภาษาอังกฤษ มีความจำเป็นมากสำหรับชมรมครูจีน
เริ่มต้นดังนี้
1.เข้าไปที่เว็บไซท์ http://translate.google.com/
2.เลือกภาษาดั้งเดิมที่เป็นอยู่ เช่นภาษาไทย
3.เลือกภาษาที่ต้องการแปล เช่นภาษาจีน
4.กรอกข้อความที่ต้องการแปลในช่องว่างขาวๆ ด้านล่าง เช่น ฉันรักคุณ
5.คลิกคำว่า แปล ก็จะได้อักษรจีน ว่า 我爱你。
6.คลิกที่ปุ่มฟัง ก็จะได้ยินเสียง อ่านด้วย
7.คลิกที่ปุ่มอ่านออกเสียง ก็จะได้อักษร พินอิน Wǒ ài nǐ.
ดีจังเลย อักษรจีนก็ได้ พินอินก็ได้ และมีเสียงให้ฟังด้วย
แถมข้างล่างสุดให้เราดาวโหลดเีสียงที่พูดได้ด้วย
บอกต่อๆกันไป ได้กุศลน่ะจ๊ะ
จาก ครูซุนย้ง แซ่เตียว